PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

BRIDGEMAN/ LYON VOF (later te noemen Bridgeman)  neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. BRIDGEMAN heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van BRIDGEMAN bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door BRIDGEMAN

BRIDGEMAN kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van BRIDGEMAN bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. BRIDGEMAN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: BRIDGEMAN gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
  [Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt BRIDGEMAN de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van BRIDGEMAN. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van BRIDGEMAN en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
 • Bezoekersgegevens: op de website van BRIDGEMAN (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • [Betaalgegevens: BRIDGEMAN gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden

BRIDGEMAN kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: BRIDGEMAN deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor BRIDGEMAN correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit BRIDGEMAN een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BRIDGEMAN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt BRIDGEMAN jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal BRIDGEMAN de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

BRIDGEMAN maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • BRIDGEMAN maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • [BRIDGEMAN maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).]
 • [Met jouw toestemming plaatst BRIDGEMAN tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van BRIDGEMAN bezoekt. Hierdoor kan BRIDGEMAN te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van BRIDGEMAN bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.]
 • [BRIDGEMAN maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt BRIDGEMAN inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan BRIDGEMAN de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
[De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. BRIDGEMAN heeft hier geen invloed op. BRIDGEMAN heeft Google geen toestemming gegeven om de via BRIDGEMAN verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.]
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.
[Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. BRIDGEMAN draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.]

Bewaartermijn persoonsgegevens

BRIDGEMAN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor BRIDGEMAN jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt BRIDGEMAN jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar EMAILADRES. BRIDGEMAN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BRIDGEMAN neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. BRIDGEMAN heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door BRIDGEMAN of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door BRIDGEMAN verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met BRIDGEMAN via info@bridgeman.nl

www.bridgeman.nl

www.robertbridgeman.nl

www.robertbridgeman.com

zijn websites van BRIDGEMAN. BRIDGEMAN is als volgt te bereiken:
Adres: Frankhuizerallee 126, 8043 XA Zwolle (postadres)
Telefoon: 06-83169938

E-mailadres: info@bridgeman.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRIDGEMAN, verzoekt BRIDGEMAN je om zo snel mogelijk contact met via info@bridgeman. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

BRIDGEMAN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.